verhuurvoorwaarden

GEBRUIKSOVEREENKOMST:

De eigen scoutsgroep verbindt er zich toe:

 • Gedurende de periode van tot de lokalen ter beschikking van de groep te stellen.
 • De te gebruiken lokalen bestaan uit een keuken (met genoeg keukenmateriaal en eetservies voor 30 personen), twee aparte lokalen, een groot middenlokaal met tafels en stoelen, 2 toiletten, een badkamer met 2 douches en 2 lavabo’s en een aanpalende tuin. GEEN parkeerplaats.
 • De capaciteit van de lokalen bedraagt maximaal 30 personen. Meer personen zijn niet toegestaan omwille van onze brandverzekering.
 • Alle lokalen op de dag van aankomst in goede en nette staat ter beschikking te stellen van de groep.
 • Samen met de gebruikende groep de inventarislijst door te nemen teneinde betwistingen na de gebruiksperiode te vermijden.

De gebruikende groep verbindt er zich toe:

 • De vermelde lokalen met het daarbij horende materiaal te gebruiken vanaf  120 euro per nacht, met een weekendprijs(van vrijdag tot zondag) van 250 euro. Deze kosten dekken alle energiekosten en gebruik van de lokalen.
 • Zelf keukenhanddoeken, sponsjes + afwasmiddel, wc-papier,… mee te brengen.
 • Een waarborg te betalen van 200 euro. Deze dient uiterlijk 14 dagen voor de geplande gebruiksperiode gestort te worden op rekeningnummer: BE32 7340 1258 0202 met vermelding van de “NAAM + GEBRUIKSPERIODE“ en deze zal op het einde van de gebruiksperiode terugbetaald worden. Indien er schade is, nachtlawaai of overlast werd vastgesteld of de lokalen niet proper werden achtergelaten, wordt de gehele (of een gedeelte van de) waarborg ingehouden. Bij vaststelling van schade die het bedrag van de waarborgsom overstijgt, verbindt de ondertekenaar namens de vereniging er zich toe de schade te betalen.
 • Alle materialen te gebruiken waarvoor ze bestemd zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om toe te zien op correct gebruik.
 • Defecten of andere problemen dadelijk te melden aan de leiding van de scouts St-Jan Berchmans/St-Lutgardis. Bij niet vermelden worden ze sowieso als schade aangerekend.
 • De gebruikte lokalen proper achter te laten bij vertrek. Indien dit niet het geval is, kan de gehele waarborg (200 euro) worden inhouden.
 • De lokalen steeds te sluiten bij verlaten (overdag of ’s nachts) van de lokalen. Bij schade of diefstal door nalatigheid moet de gebruiker de kosten vergoeden.
 • De weekendperiode te aanvaarden ingaande van vrijdagavond tot uiterlijk zondagmiddag 13u. Voor kampen geldt de periode van 1-10 juli; 11-20 juli; 21 tot 31 juli; 1-10 augustus; 11-20 augustus en 21-31 augustus.
 • Het huisreglement van de lokalen te respecteren (zie bijlage 1). Indien nalatigheid kan maximaal de gehele waarborg ingehouden worden.
 • Het afval te sorteren volgens de huisregels (zie bijlage 2). Indien nalatigheid, zullen de kosten die voor de opruiming van het afval nodig zijn, afgehouden worden van de waarborg.
 • De gesloten kasten in de lokalen niet te openen en het materiaal met rust te laten. Tevens zijn niet toegankelijk: gesloten lokalen en het materiaallokaal achter in het gebouw.
 • De avondstilte te respecteren vanaf 22u. De buren hebben ook recht op rust! Indien we klachten ontvangen, wordt de gehele waarborg ingehouden.
 • Bij klachten van buren, federale/lokale politie of leiding wordt de verblijvende groep aangemaand om onmiddellijk de scoutslokalen te verlaten. Tevens verliest de gebruikende groep het recht op terugbetaling van de waarborgsom.
 • Verzekerd te zijn tegen brand -en stormschade. Voor zover echter tijdens de gebruiksperiode door toedoen van personen, waarvoor de gebruiker aansprakelijk kan worden gesteld, brandschade ontstaat, is de gebruiker voor die schade verantwoordelijk.
 • Bij annulatie tot een maand voor de aanvang van de gebruiksperiode een bedrag te verschuldigen aan de scoutsgroep St-Jan Berchmans/St-Lutgardis van 50% van de totale gebruiksprijs. Dit bedrag zal worden teruggestort wanneer voor de periode waarvoor is geannuleerd een passende gebruiker gevonden wordt. Wanneer de gebruiker minder dan een maand voor de aanvang van de gebruiksperiode de overeenkomst opzegt, is het volle gebruiksbedrag aan de scoutsgroep St-Jan Berchmans/St-Lutgardis verschuldigd. Dit bedrag wordt eveneens teruggestort indien een passende gebruiker gevonden wordt voor de geannuleerde periode.